CXV/DATA − 0,6/1 KV & CXV/DSTA − 0,6/1 KV

Liên hệ

Cáp CXV/DATA, CXV/DSTA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
– TCVN 6612/ IEC 60228