CXV/AWA − 0,6/1 KV & CXV/SWA − 0,6/1 KV

Liên hệ

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
  • TCVN 6612/ IEC 60228